Olika begrepp inom barn och ungdomsidrott

Allmänna och viktiga begrepp

Det pågår en ständig diskussion om hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas så väl hur den ska organiseras. Om denna diskussion ska ha någon mening och vara konstruktiv så är det viktigt att de som deltar är tydliga i vad de menar och använda sig av samma begrepp.

Det har framkommit flera förslag till olika definitioner när det gäller begrepp inom idrotten för barn och ungdomar. Detta är något som Riksidrottsförbundet tagit fram.

Riksidrottsförbundet har tagit fram förslag till definitioner av några av de vanligaste begreppen i diskussionen om barn- och ungdomsidrotten. Dessa är inte ställningstagande utan är just definitioner.

Det finns ett idéprogram inom svensk idrott. Denna kallas för ”Idrotten Vill”. Här finns det riktlinjer som är övergripande för hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrotten. Dessa riktlinjer håller för närvarande på att förtydligas och konkretiseras. Läs gärna mer på https://sportsrehab.se/

Definitioner

Barn

Enligt ”Idrotten Vill” är definitionen på barn, aktiva barn upp till en ålder av 12 år. Det bör dock tas hänsyn till social, psykisk och fysisk mognad. Dock är alla barn, upp till en ålder av 18 enligt barnkonventionen.

Ungdom

Ungdomar är man då man är mellan 13 och 20 år. Men precis som definition barn, så ska dock alltid hänsyn tas till fysisk, psykisk och social mognad.

Ledare

Den som definieras som ledare är de personer som har ett uppdrag av föreningen som är kopplat till just barn- och ungdomsverksamhet. Det innebär tränare och ledare.

Barnets bästa

Denna definition kan vara olika för olika individer och olika situationer. Det är dock så att det alltid innebär det som gör så att barnet är välmående, har en god hälsa och en positiv utveckling.

Barnrättsperspektiv

Denna definition innebär att man ska ha respekt för barnet, så väl som barnets åsikter, inom alla verksamheter.

Träning

Träning innebär aktiviteter som har till syfte att förbättra eller/och bevara en eller flera förmågor, både kroppsliga, mentala och sociala. Detta innebär både organiserad och icke organiserad träning.

Tävling

Tävling innebär en särskilt anordnad aktivitet där flera personer eller lag mäter sina färdigheter på något område. Detta för att kunna rangordna de som deltar.

Lek

Lek ska vara en aktivitet som är utan krav, rolig att utföra och inte styrd mot ett mål.

Lekfull träning

Lekfulla träning ska vara aktiviteter som är kravlösa och roliga att göra. Det ska ha till syfte att förhöja och/eller bevara en eller flera förmågor. Det innebär såväl fysiska som psykiska och sociala förmågor. Den lekfulla träningen kan vara både organiserad och icke organiserad.

Åldersanpassad träning

Åldersanpassad träning innebär rätt träning i rätt ålder. Den ska vara anpassad till den biologiska åldern och den psykosociala mognaden.

Allsidig träning

Allsidig träning är samma sak som en variationsrik träning. Denna träning ska innefatta koordination, flexibilitet, styrka, snabbhet och uthållighet.

Ensidig träning

Ensidig träning är motsatsen till allsidig träning. Det innebär träning som i mestadels orienteras mot en eller ett litet antal övningar, moment eller en träning som är mot förbättringen av en eller ett fåtal egenskaper eller detaljfärdigheter.

Elitsatsning

Detta är en idrottsverksamhet som är organiserad, så väl som specialiserad och ansträngande. Det finns även uttalade mål att prestera och nå olika resultat.

Nivågruppering

Man delar upp träningsgrupper och lag utifrån vad de har för nivå på sina färdigheter eller sina kunskaper.

Individanpassning

Detta är en träning som anpassas till var och en utifrån vad man har för nivå på färdigheter, kunskaper och mognad. Man kan alltid individanpassa oavsett hur man har satt samman laget eller träningsgruppen.

Selektering

Selektering innebär att välja ut personer som just nu är bäst, eller som framöver kommer att bli bäst, till olika grupper, lag eller matcher.

Specialisering

Innebär att det är en enda gren inom idrott eller en viss disciplin man inriktar sig på.

Toppning

Toppning är en form av selektering som innebär att man ger fördelar till de som för tillfället är bäst på det de gör. De får då en eller ibland flera fördelar när det kommer till saker som tävlingar. Det kan vara att de får en given plats i laget eller att de får tillgång till mer speltid. Det kan även innebära att de får en bättre position än andra.

Utslagning

Utslagning innebär att en person, mot sin vilja tas bort från att medverka i laget eller i träningsgruppen.